Laden...

Algemeen

Voorwaarden

De client wordt vooraf volledig ingelicht over de mogelijkheden die Nicole Rosie bij haar werkzaamheden als bewustzijnstherapeut kan bieden.

De cliënt heeft de vragen op het intake formulier naar waarheid ingevuld en ook de vragen die tijdens het intakegesprek zijn gesteld naar waarheid beantwoord. Ook deelt de cliënt alle relevante informatie m.b.t. gezondheid.

De cliënt is zich ervan bewust dat het resultaat van de behandeling (coaching) onder meer afhankelijk is van zijn/haar eigen inspanning. Ook is er geen sprake van resultaatsverplichting, maar een inspanningsverplichting aan de zijde van Nicole Rosie.

Touch of Matrix is niet geschikt of bedoeld als vervanging van acute medische interventie. Touch of Matrix is een gereedschap of middel, niet het enige middel. Touch of Matrix sluit geen enkel ander middel uit.

Indien u wilt stoppen met medicijnen, therapie of interventie van een andere discipline is dat iets tussen u en de betreffende beoefenaar van deze andere discipline.  

Touch of Matrix therapievorm neemt geen impliciet of expliciete bestaande verantwoordelijkheid over van andere therapeuten of therapievormen, inclusief interventies of medicatie.

Disclaimer

Nicole Rosie onthoudt zich van uitspraken doen over behandelingen, medicatie of interventies van andere disciplines; d.w.z. ze doet geen uitspraken over vakgebieden buiten Touch of Matrix en heeft niet de intentie om een andere behandeling, interventie of mediatie te doorkruisen.

Hoewel Touch of Matrix fantastische resultaten heeft opgeleverd is het niet gegarandeerd dat het voor iedereen werkt. U blijft te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid en voor wat u met Touch of Matrix doet.

Behandelingen

Wanneer afspraak is gemaakt ontvangt de cliënt een intakeformulier. Deze stuurt de cliënt terug voordat de eerste behandeling plaats vindt.

Bij het aangaan van een traject wordt vooraf de factuur verstuurd.

De cliënt betaalt per omgaande het bedrag.

Afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaande worden geannuleerd. Niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht.

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.

Ik doe mijn best uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • Ik zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens.
  • Ik ervoor zorg dat onbevoegden geen toestemming hebben tot uw gegevens.

Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.  
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

AVG

De volgende gegevens worden vastgelegd:

Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres.

Persoonlijke gegevens: zoals geboortedatum, staat van gezondheid, klachten en wensen. Ik maak aantekeningen om zo een traject te kunnen neerzetten voor de behandelingen.

Certificaat Touch of MatrixCertifitcaat collectief alternatieve therapeuten